Kullanıcı Sözleşmesi


  1. 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Maslak Mah. Bilim Sk. No: 5A Kapı No:9 Sarıyer İstanbul adresinde kayıtlı Boğaziçi BC Teknoloji Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca 'Fit Brokoli' olarak anılacaktır) ile www.fitbrokoli.com alan adlı web sitesini kullanan kişi (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.


  1. 2. Tanımlar

Ara yüz: Fit Brokoli tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Veri tabanının sorgulanabilmesi dahil Web Sitesi üzerinde yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.

Hizmetler: Fit Brokoli tarafından kullanıcılara Fit Brokoli’nin Whatsapp kurumsal hesabı aracılığıyla sunulan beslenme danışmanlık hizmetlerini ifade eder.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kullanıcı:  Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder.

Veri Tabanı: Web Sitesindeki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Fit Brokoli’ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanını ifade eder.

Web Sitesi: www.fitbrokoli.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Fit Brokoli’nin Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder.


  1. 3. Kullanıcı Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, Kullanıcının Web Sitesinde sunulan Hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.Kullanıcı Sözleşmesi ile Web Sitesi içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetlere ilişkin Fit Brokoli tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalar Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı dâhilindedir.


  1. 4. Kullanıcı Şartları

4.1. Kullanıcılar Web Sitesine e - posta adresleri / telefon numaraları ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı olabilmek için reşit olmak ve Fit Brokoli tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2. Kullanıcı Web Sitesine kayıt olduktan sonra Fit Brokoli tarafından bu başvurunun onaylanması ile Kullanıcı hak ve yetkisini kazanır.Kullanıcının başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Fit Brokoli tarafından reddedilebilir veya Kullanıcıdan ek şart ve koşulları yerine getirmesi talep edilebilir.

4.2 Fit Brokoli dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ödemeden işbu Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği askıya alabilir.Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren Kullanıcının sonradan yapacağı başvuru Fit Brokoli tarafından reddedilebilir.


  1. 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen kural ve şartlara, yürürlükteki tüm ilgili mevzuata, ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi düzenlemeleri ile Web Sitesinde yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. Kullanıcı, üyelik hesabına girişte kullandığı kullanıcı bilgileri ve şifrenin güvenliğinden, kullanılmasından, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından tamamen kendi sorumludur. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumlu olup Fit Brokoli, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir.Kullanıcının bu konuda ihmal veya kusurundan dolayı diğer Kullanıcıların ve/ veya Fit Brokoli’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi her türlü zararlardan Kullanıcı sorumludur.Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği taktirde, Fit Brokoli’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.3. Herhangi bir sebeple üyeliği iptal edilmiş veya askıya alınmış Kullanıcının Web Sitesine kayıt olabilmek için farklı üyelik bilgileri ile yeni bir üyelik hesabı açması ve bu durumun Fit Brokoli tarafından tespit edilmesi halinde, Fit Brokoli Kullanıcının üyeliğini herhangi bir gerekçe göstermeden iptal eder.

5.1.4. Kullanıcı, Web Sitesi dahilinde gerek yazışmalarda gerekse randevu esnasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Fit Brokoli, Fit Brokoli’nin çalışanları ve yöneticileri, Kullanıcı tarafından iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini ve güncelliğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu değillerdir.

5.1.5. Kullanıcı, Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanırken Web Sitesi dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.1.6. Kullanıcının, Web Sitesi vasıtasıyla yasalara aykırı, tehdit içeren, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici veya saldırgan nitelikli; yasalara aykırı faaliyetleri teşvik edici; şiddet eylemlerini destekleyen, ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel eğilim, sakatlık veya yasalara aykırı diğer herhangi bir eyleme dayanan ayrımcılık içeren mesajları iletmesi kesinlikle yasaktır.Fit Brokoli bu şekilde mesaj içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.1.7. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.Kullanıcının, Web Sitesine kayıt olduğu ve Fit Brokoli tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Fit Brokoli, ilgili Kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir.Bu halde Kullanıcı, herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2.Fit Brokoli’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Fit Brokoli, Hizmetleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Fit Brokoli gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağda, yazılımda veya dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Web Sitesine erişimi herhangi bir bildirimde bulunmadan sınırlandırabilir veya durdurabilir.


  1. 6. Gizlilik

6.1. Kullanıcının kendisi tarafından Web Sitesine girilen Kişisel Veriler Fit Brokoli tarafından Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde(Aydınlatma yükümlülüğüne tabi olarak ve gerektiğinde Üyenin açık rızasına istinaden) işlenmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen[www.fitbrokoli.com] sayfasını ziyaret ediniz.Fit Brokoli, Web Sitesinde yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde yayınladığı anda yürürlüğe girer.Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Fit Brokoli’den söz konusu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.

6.2. Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden beslenme danışmanlarına ilettikleri mesajların içerikleri Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına Fit Brokoli tarafından saklanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen[www.fitbrokoli.com] sayfasını ziyaret ediniz.

6.3. Fit Brokoli, KVKK uyarınca kişisel verileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi; gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek ve gizliliğin sağlanması ile sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir.


  1. 7. Diğer Hükümler

7.1.Değişiklikler. Fit Brokoli, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin değişen hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.2.Fikri Mülkiyet Hakları. Kullanıcı, Fit Brokoli’nin Web Sitesine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcıya Web Sitesi ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Fit Brokoli’den yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının ve / veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/ veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır.

7.3.Mücbir Sebep. Fit Brokoli, işbu Kullanıcı Sözleşmesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Fit Brokoli’den herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

7.4.Devir ve Temlik. Kullanıcı, Fit Brokoli’nin yazılı onayı olmadan işbu Kullanıcı Sözleşmesini veya Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez.

7.5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır.

7.6.Kayıtların Geçerliliği .Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Fit Brokoli’nin Veri Tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve ticari defterlerinin muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193 / 1.maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak, peşinen ve rızaen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7.Yürürlük .İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Kullanıcı Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.